up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

 

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

החלטת מועצת המנהלים מתאריך 28.05.07

 

כדי להביא למיצוי פוטנציאל ייצור החלב בשנת 2007 החליטה מועצת המנהלים לאמץ את המלצת ועדת "חלב חורף קיץ" ולקבוע כי בשנת 2007 תעודכן מדיניות התשלום לחלב המיוצר במסגרת המכסה כדלקמן:

חריגה תקופתית בחודשים נובמבר ודצמבר לא תוריד מהזכאות לפרסים למשקים שהעבירו חלב מחודשי החורף (ינואר-מאי) לחודשי הקיץ (יוני-אוקטובר).

כלומר, הייצור מעבר למכסה התקופתית שיבוצע בחודשים נובמבר-דצמבר לא יקטין את הכמות המוגדרת כאי-ביצוע חורף במדיניות המועצה.

מאידך, על מנת שלא לפגוע במשקים שמלכתחילה תכננו להעביר חלב גם מחודשים אלו (נובמבר-דצמבר) לחודשי הקיץ. אי הביצוע בחודשים אלה כן יחושב במסגרת אי ביצוע החורף.

שינוי זה הוא שינוי אד-הוק המותאם לתנאים המיוחדים שנוצרו בשנת 2007 .

החלטה זו באה לקראת כלל המשקים שהגבירו את ייצור החלב בחודשי הקיץ, ומאפשרים לכל משק ליהנות מן המסלול בו הוא התנהל, ואין בה הרעה כלשהי לאף משק ביחס למדיניות עליה הוחלט במועצת החלב בתחילת השנה.

להלן המדיניות המעודכנת לשנת 2007:

מדיניות התשלום בעבור חלב מתוכנן במסגרת המכסה :

1.    הגדרת עונות:

חורף: ינואר-מאי, נובמבר, דצמבר – 7 חודשים.

קיץ: יוני – אוקטובר – 5 חודשים.

2.    יצרן חלב שהיה באי ביצוע בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף קטן מהמכסה לעונת החורף) וביצע את הייצור החסר בעונת הקיץ, יקבל מן המחלבה תוספת מיוחדת של 55 אג' לליטר על הכמות שהועברה מהחורף לקיץ, עד לתקרה של 30% ממכסת החורף. יצרן חלב שיהיה באי ביצוע בחודשים ינואר-מאי, ובחריגה תקופתית בחודשים נובמבר דצמבר, אי הביצוע בחודשים ינואר-מאי ייחשב כאי ביצוע חורף.

3.    יצרן חלב שחרג בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף גדול מן המכסה בעונת החורף) והיה באי ביצוע בקיץ (דהיינו, הייצור בעונת הקיץ קטן מן המכסה בעונת הקיץ) יקבל מן המחלבה בתמורה לחלב, שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ, את מחיר המטרה פחות 55 אג' לליטר.