up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – (החלטת מועצת המנהלים 18.12.2008)

שווה לקרוא

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

קרא עוד
התפלגות ייצור חלב בקר לשנת 2009

התפלגות ייצור חלב בקר לשנת 2009

קרא עוד
ריכוז מדיניות התשלום לחלב ומוצריו בשנת 2009 – מכתב

ריכוז מדיניות התשלום לחלב ומוצריו בשנת 2009 – מכתב

קרא עוד
גודל פונט