up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009

לכבוד
יצרני חלב בקר                                                                                              27 בנובמבר, 2008

שלום רב,

הנדון: עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009

תמונת המצב בענף היא כדלקמן:
 • התמתנות בביקושים למוצרי חלב ותחזיות להמשך ההתמתנות בשנת 2009 בשל המצב הכלכלי בעולם ובארץ.
 • מלאים גבוהים מאד של אבקת חלב וחמאה.
 • מחירים עולמיים נמוכים של אבקת חלב וחמאה, והערכות כי המחירים הנמוכים ישררו גם בעתיד הקרוב.
 • קשיים פיזיים ומימוניים לפינוי האבקה בשווקים הבינלאומיים.

אשר על כן, לאור  עדכון ההערכות לביקושי החלב הצפויים והצורך למתן עוד יותר את ייצור החלב העודף, נדונו בועדת תכנון של מועצת החלב ובמועצת המנהלים הצעות לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2009.

להלן עיקרי השינויים שהוצעו:
 • צמצום הרצועה לחלב עודף א’ מ-5% ל-3%.
 • הקטנת התמורות לחלב עודף (הן בתוך הרצועה והן מעבר לרצועה) שייוצר בחודשי החורף.

בישיבת מועצת המנהלים רוב המשתתפים תמכו בהצעה אך סוכם, לבקשת נציגי התאחדות מגדלי בקר, לדחותה במספר שבועות.

להערכתנו, אין מנוס מביצוע עדכונים אלה במדיניות התשלום ולכן אנו מביאים מידע זה לידיעתכם אף בטרם התקבלה ההחלטה הפורמאלית וזאת על מנת לאפשר לכם  להתאים את תוכניות הייצור ברפתות  ואת כמות הפרות ,למדיניות החדשה מוקדם ככל האפשר.

יעקב בכר – מזכיר התאחדות מגדלי בקר                          

שייקה דרורי –  מנכ”ל מועצת החלב

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

ריכוז מדיניות התשלום לחלב ומוצריו בשנת 2009 – מכתב

ריכוז מדיניות התשלום לחלב ומוצריו בשנת 2009 – מכתב

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – (החלטת מועצת המנהלים 18.12.2008)

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – (החלטת מועצת המנהלים 18.12.2008)

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – החלטת מועצת המנהלים מתאריך 5.2.2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – החלטת מועצת המנהלים מתאריך 5.2.2009

קרא עוד
גודל פונט