up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עדכון לדירקטוריון מועצת החלב- מוכנות לקורונה מתאריך 15.3.2020

הגדרת החלב ופעילות ענף החלב בשעת חרום:

פעילות חקלאית לגידול בעלי חיים בענף החלב מוגדרת כפעילות חיונית בחירום.

החלב מוגדר כמוצר קיומי ע"י רח"ל (רשות חירום לאומית).

בהתאם לזאת:

מועצת החלב, שהיא מפעל חיוני, הוגדרה על ידי משרד החקלאות כמטה החירום הענפי ועברה לפעילות במתכונת חירום. המועצה מרכזת את פעילות כל המפעלים החיוניים בענף החלב, יחד עם משרד החקלאות – האגף לניהול משברים.

פעולות שננקטו עד כה על ידי המועצה:

עובדי מועצת החלב:

כל המערכת עובדת לפי הוראות משרד הבריאות. מספר העובדים במועצה צומצם באופן מיידי והעובדים הועברו לעבודה מהבית. צומצם למינימום מספר העובדים במעבדה לבריאות העטין בקיסריה ותתקיים תורנות בין הלבורנטיות. צוות השדה ממשיך בינתיים לעבוד כרגיל ולתת שרות לכל הדירים והרפתות.

הוראות היגיינה חולקו לכל העובדים.

הוטלו מגבלות על קיום ישיבות רבות משתתפים – אנו נודיע על כל שינוי בהקדם.

רפתנים ומגדלים:

הוראות לרפתנים ולמגדלים פורסמו והופצו במייל ובאתר המועצה, כולל בשפה התאית.

מחלבות:

במוצ"ש הופץ לכל המחלבות נוהל חיטוי והגנה בפני קורונה, שהוכן על ידי משרד הבריאות.

לסיכום:

במועצת החלב נפתח מטה חירום ענפי.

מנכ"לית מועצת החלב תעדכן את הדירקטוריון בהתאם להתפתחויות.

ישיבת מועצת המנהלים שהיתה אמורה להתקיים ב 19 במרץ מבוטלת.

בכל בעיה שמתעוררת – נא להתקשר: אלי ג'ורנו 052-3124830, טובה אברך 050-4757105

בברכה,

מיכל קראוס , מנכ"לית מועצת החלב