up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 2.1.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון – בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה

ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.3 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 16.1.20.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

 

שווה לקרוא

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 6

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 6

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 23.1.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 23.1.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס'…
קרא עוד
תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

קרא עוד
גודל פונט