up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות בשנת 2015

להלן חוברת ממצאי הסקר שנערך ברפתות בשנים 2015 ו-2016.

ממצאי הסקר מהווים בסיס לקביעת מחיר המטרה בשנים 2017 ו-2018.

אנו מודים לחברת צנובר שערכה את הסקר ולכל הרפתות שהשתתפו במדגם.

לסקר לחץ כאן

שווה לקרוא

עקרונות לחלוקת מכסות חלב כבשים לשנת 2012 – קול קורא חדש

עקרונות לחלוקת מכסות חלב כבשים לשנת 2012 – קול קורא חדש

קרא עוד
ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

קרא עוד
אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015

אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת…
קרא עוד
גודל פונט