up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סמינר המשק המשפחתי בענף החלב

סמינר המשק המשפחתי בענף החלב

במהלך חודש פברואר (22-23.2.17) התקיים סמינר "המשק המשפחתי בענף החלב" במלון השרון בהרצליה, בהשתתפות כמאה רפתנים.

כיבדו בנוכחותם: יו"ר ועדת הכלכלה חה"כ איתן כבל, ראשי הלובי החקלאי – חה"כ חיים ילין וחה"כ איתן ברושי ומנכ"ל תנובה אייל מליס.

האירוע היה מוצלח ומשתתפיו נהנו מהרצאות ודיונים עניינים שעסקו במאפיינים המיוחדים של המשק המשפחתי.