up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיפור מקרה מדריכי מאל"ה

הרפת : שותפות פארן.

סיבת קריאה : חדירה של חלב לקו הוואקום הראשי + ספירות חיידקים גבוהות.
התקלה לא נפתרה ע"י ספק הציוד.

מכון חליבה : 16- 16 פרלל רליזר נפרד לכל צד סגור בלולאה.
ממצאים בבדיקה של מדריך מאל"ה: בבדיקה של מערכת השטיפה התגלה קליע מים לא תקין בצד שמאל. בבדיקה ידנית (מכנית), של ברזי השטיפה צמודים לרליזרים התגלה שהברז השמאלי עובד הפוך מהברז הימני – בזמן החליבה ברז שמאלי סגור ובזמן השטיפה נפתח. תקלה זו גרמה לזרימת כל החלב דרך צד אחד של הלולאה. כאשר החלב זורם דרך צד אחד של הלולאה מתרחשת הצפה של קו החלב, פגיעה בתפקודי הוואקום וחדירת חלב למלכודת הנוזלים. מכיוון שלא היה קליע שטיפה הצטברה גבינה בכניסה לרליזר ולאורך קו החלב. לאחר תיקון התקלה הבעיה נפתרה.

הרפתן: " אני מודה לכם מאוד על השירות והפתרון המהיר!!! המכון שלי חזר לנגן"

לסיכום : בדיקה שנתית אחת למערכת החליבה והשטיפה איננה מספיקה !מומלץ לבדוק את תהליך השטיפה במכון ובמיכל לפחות פעם בשלושה שבועות או כאשר ספירות החיידקים חריגות (שלבי שטיפה, משאבות מינון, טמפרטורת מים, קליעי אויר, ברזים וניקיון המערכת/המיכל).

במידה וקיימת בעיה שלא אותרה ע"י הספק מומלץ לפנות למדריכי מאל"ה.