up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיכום יום עיון לבתי ספר חקלאיים בכפר הירוק

יום עיון לרפתות ודירים – בתי ספר חקלאיים
          בריאות העטין ואיכות החלב
             מאת ד"ר עדין שווימר

ביום שלישי, 28 ליוני 2011, התקיים יום עיון בכפר הירוק למרכזי רפתות ודירים במגזר בתי-ספר חקלאיים.
עשרים משתתפים שייצגו תשעה בתי-ספר חקלאיים (מתוך 15 בתי ספר חקלאיים).

אחרי התכנסות, כיבוד וסבב היכרות הוצגו מספר נושאים:

 "גלגולה של מבחנה" – הקשר בין דיגום ברפת/דיר לתוצאות מהמעבדה, כ"כלי עבודה" 
    בניהול יעיל ונכון של בריאות העטין (כולל סרטון המחשה) – ד"ר עדין שווימר
 מכונת החליבה – תפקודה ותחזוקה מונעת – אברהם הראל
 יעילות חליבה – רלף גינזבורג
 דיון, סיעור מוחות, והעלאת סוגיות כלליות ואופייניות לניהול וקידום רפת/דיר בית ספר חקלאי.

עדין הציג את "סל השירותים" של מאל"ה-מועצת החלב הכולל: מעבדה אבחונית לגורמי דלקות עטין,
מדריכי מיכון וממשק חליבה ורופאי מאל"ה, וביקש מהרפתנים והנוקדים להשתמש בשירותים המגוונים המוצעים,
לשיפור וקידום נוספים של הרפת/הדיר.

לתאום ביקור ניתן לפנות לרחל (מזכירת המעבדה): 04-6274477 (שלוחה 0 או 1) 

בסיכום יום העיון, העלה והדגיש שוב איציק טמיר, את החשיבות והצורך בקיום ימי עיון מקצועיים, ואף תכופים יותר
בנושאים שהוצעו ויוצעו ע"י המשתתפים, הקשורים : לבריאות העטין, טיפולים, איכות החלב, ממשק, מבנים,

מערכת החליבה ועוד…

תודה גדולה למארגנים: איציק טמיר – מדריך רפת, המינהל לחינוך התיישבותי,

רלף גינזבורג – מדריך ממש"ח, מועצת החלב ודני אשר – מרכז רפת, הכפר הירוק.