up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7

לידיעתכם הליך ניוד רבעוני מספר 7 יוצא לדרך.

את הבקשות יש לשלוח למשרדי מועצת החלב, ת"ד 97, יהוד עד לתאריך 26.6.16

לפרטים לחץ כאן

להודעה על פרישה מייצור חלב – הליך רבעוני – נספח א' – לחץ כאן

לבקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני – נספח ב' – לחץ כאן