up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7


הליך ניוד רבעוני מספר 7

בשם ועדת המכסות ובהתאם לתקנה 18 לתקנות משק החלב (העברת מכסה בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה) התשע"ד-2014 (להלן-התקנות), הריני להודיעכם כי הליך ניוד רבעוני מספר 7 הסתיים, והמכסה המועברת בהיקף של 6,715,251 ליטר תועבר במלואה בתמורה של 2.3 ש"ח לליטר.
 
היות וכמות המכסה במאגר נמוכה מהביקוש לקבלת המכסה במחיר שנקבע, ובהתאם לתקנה 17(א) לתקנות, המכסה המועברת תחולק באופן יחסי בין היצרנים המקבלים. גובה הזכאות לקבלת מכסה הינה בהיקף של כ-82.8% מהכמות המבוקשת בפועל.