up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיור בערבה ובחוות בודדים בנגב

סיכום סיור בערבה ובחוות בודדים בנגב

בערבה 7 רפתות קיבוציות (אחת נסגרה), המייצרות כ-30 מיליון ליטרים בשנה ומשווקות למחלבת "יוטבתה".
ייצור החלב בערבה כרוך באתגרים רבים הנובעים מתנאי האקלים ומהריחוק ממרכז הארץ. ייצור החלב באזור מהווה עוגן כלכלי ותעסוקתי חשוב הנשען על הייצור ברפתות ועל המחלבה.
ביום רביעי ה-31 לדצמבר 2014 התקיימה בקיבוץ יוטבתה פגישה רבת משתתפים שעסקה בענף החלב בערבה הדרומית. בפגישה בערבה הוצג דו"ח מסכם של צוות שגיבש המלצות לשיפור רווחיות הרפתות בערבה. הצוות בראשות מנכ"לית מועצת החלב הציע כי יתבצע מהלך אזורי לשיפור הרווחיות וכושר התחרותיות וזאת כדי להבטיח את המשך קיום ענף חלב בערבה הדרומית.
בישיבה השתתפו: מרכזי רפתות ומשקים, ראש המועצה האזורית ומנהל המפעלים האזוריים, נציגים מהתנועה הקיבוצית, נציגים מהתאחדות חקלאי ישראל והתאחדות מגדלי בקר, נציגי שה"ם ומנהל מחלבת יוטבתה.
מטעם מועצת החלב השתתפו בפגישה: מנכ"לית המועצה-מיכל קראוס, הסמנכ"ל-איציק שניידר, מנהלת מח' תכנון-דורית אשכנזי, מדריכת מאל"ה בערבה-דנה מיניס וכלכלן המועצה-לירון תמיר.
מנכ"לית המועצה הציגה את מתווה הפרויקט הכולל חיזוק ההתארגנות האזורית ושיפור תשתיות הרפת. הכלכלן שאול צבן מחברת "צנובר" הציג את נתוני רווחיות רפתות הערבה ביחס לשאר אזורי הארץ וניתוח הסיבות להבדלים ודרכי הפעולה לשיפור הרווחיות.
 
בהמשך, ביום חמישי, התקיים סיור של הנהלת המועצה בחוות בודדים ברמת הנגב להן רפתות ודירים. במסגרת הסיור ביקרנו: ברפת טנא, בחוות נאות (דיר ומחלבה), בחוות השחפים (רפת) ובמשק קורנמל (דיר עזים ומחלבה). מנכ"לית המועצה סיכמה את הביקור באומרה: "מדובר בציונות אמיתית ללא מרכאות, המתיישבים בחוות הבודדים מתמודדים עם קשיים רבים, סבך בירוקראטי, פשיעה חקלאית, ריחוק ועוד. כל אחת מהחוות היא פינת חמד והמתיישבים הם אנשים מיוחדים המגשימים את חזון ההתיישבות בנגב". יישר כוח!