up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיור במשקי הערבה


סיור במשקי החלב בערבה

ביום רביעי (19.11) התקיים סיור של מנכ"לית המועצה מיכל קראוס והסמנכ"ל איציק שניידר במשקי הערבה. הסיור החל בפגישה עם רפתני פארן בו השתתפו גם נציגי תנועת המושבים: מזכ"ל התנועה מאיר צור, מרכז ועדת המשק פלג אוריון וצוות התנועה. הדיון עסק בבעיות האופייניות לרפתני המשק המשפחתי בערבה ועלו בו הנושאים שעל סדר היום ובין היתר נושא אומנות במשק המשפחתי ואגודות מייצגות.

שמעון פרטוש, מנהל הרפת המשותפת הציג את הניסוי שמתקיים ברפת פארן לשימוש בתחמיץ כפות תמרים ופלפלים. בהמשך היום התקיימו ביקורים ברפתות של הקיבוצים יהל ולוטן. בשתי הרפתות התרשמנו ממיכלי המים לשעת חירום אשר הותקנו במשקים לפי ההמלצות למוכנות לשעת חירום ונקנו במסגרת הסכמי המענקים של חוק המים אשר מזכים את המשקים במענק של 80% מההשקעה.

בהזדמנות זו אנו חוזרים וממליצים ליצרנים להתקין מיכלי מים לשעת חירום שמהווים את גורם הכשל העיקרי בכל אירוע בשעת חירום ובכלל זה מלחמה, רעידת אדמה, פגיעה בתשתיות וכיוצא בזאת. כאמור ניתן לקבל מענקים של עד 80% להשקעה במיכלי מים לשעת חרום במסגרת הסכם חוק המים.

ביקור בקיבוץ לוטן

הסיור הסתיים בביקור במחלבת יטבתה ובפגישה עם רם סרנגו מנהל המחלבה. התקיים דיון על חשיבות ייצור החלב בערבה והתמיכה של המחלבה ברפתות הערבה, הנכונות של מחלבת יטבתה להיות חלק מהפרויקט שמובילה מועצת החלב יחד עם התאחדות מגדלי בקר לשיפור הרווחיות של רפתות הערבה במסגרת התכנית הכוללת של משרד החקלאות לערבה. אנו מבקשים להודות לקרלוס גרינגאוס מרכז רפת קבוץ סמר אשר ליווה אותנו לאורך כל הסיור ודאג לכל התיאומים מול המשקים.