up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים – הליך 1/2021

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב עיזים, במחיר של 1.5 ₪ לליטר חלב.

המועד האחרון להעברת התשלום עבור המכסה הינו עד ליום – 30/06/2021.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל – 300,000 ליטרים יקבלו את מלוא מנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 300,000 ליטרים ומעלה, יקבלו כ – 62% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר יישלחו בימים הקרובים.