up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניטור התנהגות ועקות בעזרת מדידה אוטומטית של פעילות ופיזור מרחבי של בקר במרעה

מספר עבודה:  870-1628-17

שנת התחלת המחקר:  2017

שנת סיום המחקר:  2021

שמות חוקרים: רחלי גבריאלי; היחידה המקצועית: שה"מ, תחום בקר לבשר

תחום:  בקר לבשר

לכניסה למחקר – לחץ כאן