up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית – ראיון עם קלאודיו פסקין

ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית

עמי רוז'נסקי

"שוק אבקת החלב והחמאה הוא נגזרת של ייצור ושל צריכה", אומר קלאודיו פסקין, "די עם תירשם עליה של כ- 2% בתפוקת החלב, משמעות הדבר תהיה עליה של כ- 25 מיליון ליטר בשנה

תחומי האחריות של קלאודיו פסקין, חשב מועצת החלב, מעבר לעיסוקיו הרגילים בתחום הכספים והחשבות, מתרכזים בשלושה נושאים עיקריים – ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית, ביטוח העדר, ומערכת תשלומים וגבייה על פי עקרון ה"פרס קנס" לאיכות החלב.

נפגשנו עם קלאודיו בתערוכת אגריטך, בביתן מועצת החלב, שהוקם בצמוד, או כחלק מביתן משרד החקלאות, והיה ממש נעים להיות חלק מהחגיגה החקלאית המרשימה האופפת את התערוכה. קלאודיו, בעל תואר ראשון בחקלאות מארגנטינה ואת תואר שני בכלכלה הוא כבר עשה כאן בארץ.  אחד הנושאים החשובים שבטיפולו הוא, כאמור – ביטוח עדר החלב. עדרי הבקר לבשר והצאן אינם מבוטחים במרוכז דרך מועצת החלב.

הביטוח הוא באמצעות קנ"ט – הקרן לנזקי טבע בחקלאות, והוא מכסה שני סוגים של אירועים, פסילת בשר שכבר הגיע לשחיטה ומסיבות שונות ועל פי החלטה מקצועית נקבע שאין בשר העגל או הפרה ראוי  למאכל אדם. במקרה כזה הביטוח מכסה את עלויות השחיטה בסכום קבוע, שהוא כ- 650 שקלים לבהמה. הסוג השני של הביטוח נועד למקרה של תמותה ברפת, והוא מכסה גם את פינוי הפגר אל אתר הכילוי שהוקם בשנת 2000 בעין המפרץ. הרעיון שמאחורי הביטוח הזה הוא לתמרץ את החקלאי שלא להסס ולשלוח את הבהמה לבית המטבחיים, כשהוא יודע כי במקרה של פסילה עלות הפינוי לא תחול עליו אלא הביטוח מכסה את עלות הפינוי לאתר הכילוי. על פי ההסכם פינוי הפגר יתבצע עד כ- 24 שעות מרגע ההודעה.

עלות הביטוח כלולה בתקציב מועצת החלב והחקלאי אינו משלמו באופן ישיר. היקף הפינוי נאמד בכעשרה מיליון שקלים בשנה.  "היכולת להיפתר מפגרים בהרמת טלפון אחת ודי, היא הקלה גדולה מאוד לרפתנים." אומר קלאודיו.

תחום נוסף בו עוסק קלאודיו הוא ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמיים. האתגר המקצועי של המועצה הוא לשמור על איזון בין הביקוש להצע. חומרי הגלם הללו מיוצרים בתנובה, שהיא החברה היחידה העוסקת בכך, החומרים הללו  גם נשמרים במחסניה.

"שוק אבקת החלב והחמאה הוא נגזרת של ייצור ושל צריכה", אומר קלאודיו, "די עם תירשם עליה של כ- 2% בתפוקת החלב, משמעות הדבר תהיה עליה של כ- 25 מיליון ליטר בשנה, כשהכמות הזאת מופנית לטיפול כעודפים מתקבלים כ- 2000 טון אבקת חלב גולמי.

בסוף שנת 2008 הצטבר מלאי של כ- 8000 טון אבקת חלב ו- 3000 טון חמאה גולמית. היה זה שיא של כל הזמנים.  מלאי סביר צריך להיות בחודש דצמבר  כ- 2500 טון אבקת חלב וכ- 1300 טון חמאה.

"בשנים רגילות כשהמלאי סביר", אומר קלאודיו, "לא צריכה להיות בעיה גדולה מידי לייצא את העודפים הללו. אבל השנה בשל גידול במלאים בכל העולם אנו נאלצים להתאים את המחיר למחירים העולמיים  כדי להצליח למכור את המלאים. נכון למועד השיחה שלנו המשימה היא למכור עוד כ- 900  טון חמאה מהמלאי."

ניהול מערכת תשלום  הפרס-קנס, בגין איכות חלב (תאים סומטיים) מופקד גם היא בידו. הרעיון כולו נועד, כידוע, כדי לעודד את היצרנים להקפיד יותר על איכות החלב. מעניין לציין, כי מתחילת 2008 מרכיב הפרס ממומן מגביית הקנסות המוטלים על יצרנים  המייצרים חלב בדרגות הקנס וכך נשמר העקרון של "קרן סגורה".