up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נזקי הצרעה הגרמנית

מקרים "מהשטח" 

במהלך 3 השנים האחרונות בביקורי במשקים שבתחום אחריותי כמדריך ממש"ק חליבה, ובעיקר במשקים שנושא בריאות העטין הכללית בעדר ואיכות החלב "נפגע" ברסת"ס הן במיכל, והן משוקלל, ויש תמיד יותר נגיעות חדשה בעדר ואחוז החלמה נמוך!! ניצפו במהלך החליבה פטמות פגועות\פצועות "מכסיסה" של הצרעות הגרמניות שניצפו אף הן באיזורי הרפת\דיר = מי יותר, ומי פחות  אך הנזק קיים!!
יש לזכור שטווח רבייתן\מחייתן של הצרעות הגרמניות נע בין פברואר (תלוי מזג אויר?!!) ועד נובמבר (תלוי במזג האויר?!). לכן "לא פלא" שאם אין טיפול של הדברה מונעת כנדרש כנגד הצרעות הגרמניות בכל שנה בטווח שבין החודשים הנ"ל, הן רק יפרו וירבו!!! לא צריך "נחילי צרעות גרמניות" גדולים בכדי לעשות נזק!! מספיק מספר עשרות בודדות בכל שנה !! הן "אוהבות" מאד להאביס" את עצמן ואת צאצאיהן בחלבון\בשר שהפטמות "הרכות" של הבקר\צאן מספקות להן בשפע!! (גם ביבשות!!)
כולי תקווה שאכן הנושא הזה שלא היה עד היום "בפרונט" בחשיבותו בשיפור הממשק הכללי וכאמצעי מניעה נוסף בשמירה על בריאות העטין הכללית בעדר  ואיכות החלב !! יטופל כראוי על ידכם, ובעזרת אנשי מקצוע מיומנים בתחום ההדברה.

רייכמן מאיר – מדריך ממש"ק חליבה מאל"ה.