up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי ואו חומרי גלם חלביים,מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות