up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נוהל לניוד מכסות חלב עיזים – טיוטא להערות ציבור עד 8.12.13

לציבור המגדלים שלום,

 

נוהל הניוד שבנדון נועד לקבוע את אמות המידה והדרכים שלפיהם יינתן היתר להעברת מכסת חלב

עזים, בהתאם לסעיף 7(ו) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011.

לקראת פרסום הנוהל נזמין את הציבור לשלוח הערותיו לסעיפי הנוהל בכתב בלבד ולא יאוחר מיום

8.12.2013 לידי הגב' מיטל קריספיל. דרך החורש 4, ת.ד 97, יהוד, מיקוד: 5610002 או לפקס:

03-9564766 או באמצעות המייל meital@milk.org.il

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ את תוכן הפניות או חלקן.

לקריאת הנוהל לחצו כאן