up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

משבר מים ברפת

מים לרפת בשעת חירום

הערכות סיכונים לרפת החלב מדברות תמיד על נושא המים כבעייתי ביותר, בשל חוסר היכולת של בעלי החיים לסבול חוסר אספקת מים סדירה.
מועצת החלב ממליצה לכל בעל רפת לדאוג לאספקת מים לשעת חירום עבור הרפת שלו – אם על ידי בניית בריכת מים או אחזקת מיכלי מים בצורה אחרת.
במקביל, ערכה מועצת החלב "ביטוח מים" חליפי לרפתנים, באמצעות חברת פרידנזון. לפרטים במסגרת זו משלמת מועצת החלב לחברה עבור :
העמדת 20 (עשרים) מיכלי מים בכוננות בלעדית להצבה ברפתות, בקיבולת של 20 מ"ק לפחות כל אחד.
כוננות לאספקת מים, תוך 6 (שש) שעות, ל-10 (עשר) רפתות, כולל הובלת והצבת המיכלים הנ"ל ברפתות וחיבורם למערכת המים ברפת.
כוננות לאספקת מים, תוך 12 (שתים עשרה) שעות, ל-10 (עשר) רפתות נוספות.
המקור למילוי המים ייקבע בזמן אמיתי על ידי רשות המים ו/או הרשויות המקומיות.
בסיום האירוע, קיפול הציוד והחזרתו לכשירות.
החברה תפעיל מוקד מאויש בכל ימות השנה ובכל שעות היממה לקבלת קריאות על משבר מים.
החברה תחזיק מערך משאיות ונהגים לניוד מיכלי המים בעת הצורך על פי דרישות הכוננות.

רפתן שנתקל במצב של חוסר אספקת מים לרפת יפנה למועצת החלב:

בטלפון 03-9564750, סמנכ"ל המועצה – אלי ג'ורנו 052-3124830

או לחברת פרידנזון – לאנשי הקשר הבאים:

 יואל גנד     052-343-0086  yoelg@fridenson.co.il
אבי אשכנזי 052-921-4444  avia@fridenson.co.il
אלברט כהן 052-633-9232  albert@fridenson.co.il

הנתונים שיש לספק:
1. שם הרפת/ות ומקומה/ן.
2. כמות המים הנדרשת.
3. משך הזמן המשוער להתמשכות מחסור המים.
4. איש קשר לחבירה, מספר הטלפון שלו, ונקודת המפגש הנדרשת.
5. העתק התחייבות בכתב של הרפתן לשלם עבור הפעלת השירות.

הרפתן יעביר את בקשתו במייל ובפקס לנציגי החברה המפורטים לעיל ויכלול בבקשתו את כל הפרטים שפורטו לעיל.

שימו לב, בכפוף לאמור בהצעת החברה, בעל הרפת יידרש לשלם לחברה עבור השירותים הבאים:
הובלת, פריסת וחיבור מיכל מים לרפת, כולל עלות מילוי מים של 20 מ"ק  – 4,400 ₪ + מע"מ.
מילוי נוסף על פי הצורך – 2,500 ₪  + מע"מ לכל סבב של 20 מ"ק.
פירוק, הובלה והחזרה לכשירות של הציוד בתום המשבר – 3,000 ₪ + מע"מ.

אנו מקווים שלא יהיה צורך להשתמש בעזרה דחופה זו, אך אנו ערוכים לכל מקרה.

לנוהל חירום לאספקת מים לרפתות:  לחץ כאן

תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים – הסכם המים:

למכתב משרד החקלאות לחץ כאן

למידע בדבר תמיכת משרד החקלאות בהקמת איגום מים לרפתות  לחץ כאן

לטופס הגשת בקשה לאישור תכנית השקעה לחץ כאן

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות:

נטפים – מים חיים

Q-water