up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נוהל חירום לאספקת מים לרפתות

 

כללי:

1. מועצת החלב הגיעה להסכם עם חברת ""פרידנזון"" לאספקת מים לרפתות בעת משבר.

2. המערך שהוסכם עליו כולל את המרכיבים הבאים:

 

א. העמדת 20 מיכלי מים בכוננות בלעדית לרפתות, בקיבולת של 20 מ"ק לפחות כל אחד (המספיקה ל – 150 פרות למשך 24 שעות).

ב. כוננות לאספקת מים, תוך 6 שעות, ל-20 רפתות במקביל, כולל הובלת והצבת המיכלים הנ"ל ברפתות וחיבורם למערכת המים ברפת.

ג. סבב אספקת מים אחד, של 20 מ"ק, לכל הרפתות מתוך הנחה שפריסתן תהיה ברדיוס שלא יעלה על 20 קילומטר.

ד. המקור למילוי המים ייקבע בזמן אמיתי על ידי רשות המים.

ה. בסיום האירוע, קיפול הציוד והחזרתו לכשירות.

3. המועצה משלמת עבור הכוננות ואחזקת האמצעים, ובעת הפעלה יחויב הרפתן לשלם עבור הפריסה והמים שיסופקו לו.

4. מטרת נוהל זה להסדיר את אופן הניהול השוטף והפעלת המערך במצב חירום.

 

 

המצב בשגרה

5. במצב שגרה מחזיקה חברת ""פרידנזון"" 20 מיכלי מים במכולות במרכזים הלוגיסטיים שלה בחיפה ובאשדוד.

6. באחריות חברת ""פרידנזון"" לתחזק את הציוד ולשמרו בכשירות מלאה במשך כל תקופת ההתקשרות.

7. המיכלים יהיו נקיים ותקינים בהתאם לדרישות משרד הבריאות ורשות המים.

8. חברת ""פרידנזון"" תפעיל מוקד מאויש בכל ימות השנה ובכל שעות היממה לקבלת קריאות על משבר מים.

9. חברת ""פרידנזון"" תחזיק מערך משאיות ונהגים לניוד מיכלי המים בעת הצורך על פי דרישות הכוננות.

 

הפעלה

10. במצב חירום ובעקבותיו משבר מים ברפת, בו סבור הרפתן כי יש להפעיל את האספקה באמצעות מערך הכוננות, יעביר הרפתן דרישה למועצת החלב ( טלפון 03-9564750, אלי ג'ורנו – סמנכ"ל – 052-3124830) לקבלת סיוע.

11. המקור למשיכת המים יתואם בין חברת "פרידנזון" לרשות המים כדי לוודא שהמים עומדים בדרישות האיכות של רשות המים ומשרד הבריאות. הדרישה תכלול את הפרטים הבאים:

א. שם הרפת ומקומה.

ב. כמות המים הנדרשת ליממה (לפי מפתח של 130 ליטר לפרה חולבת / עגלה בממוצע).

ג. משך הזמן המשוער להתמשכות מחסור המים.

ד. איש קשר לחבירה, מספר הטלפון שלו, ונקודת המפגש הנדרשת.

ה. התחייבות לשלם עבור הפעלת השירות.

12. הסמכות לאשר את הפעלת הכוננות במועצת החלב נתונה בידי מנכ"לית המועצה, סמנכ"ל המועצה ומנהלת תחום החירום.

13. מועצת החלב תעביר את הפנייה למוקד "פרידנזון" לביצוע.

14. אישור מועצת החלב יועבר טלפונית למוקד שמספרו

15. יואל גנד 052-343-0086

 

אבי אשכנזי 052-921-4444

אלברט כהן 052-633-9232

16. ובמקביל במייל לכתובת:

 

יואל גנד yoelg@fridenson.co.il

אבי אשכנזי avia@fridenson.co.il

אלברט כהן albert@fridenson.co.il

או בפקס : 03-264-2703

17. אם האירוע יתרחש מעבר לשעות העבודה המקובלות, יפנה הרפתן למוקד ""פרידנזון"" ובמקביל ינסה לקבל אישור מנציג מוסמך של מועצת החלב.

18. הרפתן יעביר את דרישתו במייל ובפקס למוקד "פרידנזון" עם כל הפרטים שלעיל (דוגמה מצ"ב).

19. בעל הרפת יידרש לשלם עבור השירותים הבאים

 

א. הובלת, פריסת וחיבור מיכל מים לרפת.

ב. עלות מילוי מים של 20 מ"ק.

ג. מילוי נוסף על פי הצורך.

ד. פירוק, הובלה והחזרה לכשירות של הציוד בתום המשבר.

20. בתום המשבר תפרק חברת "פרידנזון" את הציוד ותחזירו לכשירות במרכזים הלוגיסטיים שלה.

 

תרגול

21. אחת לתקופה תבצע מועצת החלב תרגיל לבחינת המערך והמוכנות של חברת "פרידנזון" בהתאם להסכם.

22. התרגיל יבוצע ללא התרעה מוקדמת.

23. עבור ביצוע התרגיל תשלם מועצת החלב לחברת "פרידנזון" על פי המוסכם בחוזה.

 

דרישה להפעלת כוננות מים

אל מוקד "פרידנזון" פקס: 03-264-2703

תאריך ____________ שעה ____________

מאת : _____________________________ (שם הרפת ובעלים)

כתובת: _____________________________

מהות התקלה / משבר __________________________

משך המשבר הצפוי _____ שעות.

כמות המים הנדרשת ליממה _______________ מ"ק.

איש קשר ________________ טלפון ___________________

מקום מפגש להכוונת האספקה _________________________

התחייבות

הריני מתחייב בזאת לשלם עבור כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת אספקת המים.

_________________ ______________________ _________________

שם תפקיד חתימה