up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

מועצת החלב ביטחה בקרן נזקי טבע (קנ"ט) את עדר הבקר לחלב כנגד מחלת הבורצלוזיס (מצ"ב חוזה הביטוח)

סעיף 6 ד' להסכם מפרט את המקרים בהם לא יהיה כיסוי ביטוחי. ס"ק 14 קובע כי במקרים בהם לא קוימו הוראות השירותים הוטרינריים לא יהיה כיסוי ביטוחי.

ב-25.1.2018 פורסם ע"י השירותים הווטרינרים נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב (מצ"ב), מנהלי הרפתות והרופאים המטפלים מחויבים לנוהל זה.

במקרה של התפרצות מחלת הבורצלוזיס ברפת שיסתבר כי לא פעלה בהתאם לנוהל, הרי שלא יהיה כיסוי ביטוחי.

לחוזה הביטוח לחץ כאן

לנוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב לחץ כאן

לדף מידע בנושא ברוצלה לחץ כאן

למידע על שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב לחץ כאן