up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

רבותיי חברי הכנסת

אני מבקש היום את אישורכם להצעת החוק הממשלתית לתכנון משק החלב.

הצעת החוק מביאה לסיומו מהלך ארוך ומורכב של חקיקה המשקף את ייחודו של ענף החלב במדינת ישראל ביחס לכל שאר ענפי החקלאות – כענף מורכב, מתקדם יעיל ומפואר.

ענף החלב הוא מקור תעסוקה ליותר מ – 1000 משקי חלב המעסיק בנוסף עוד אלפי אנשים בסקטור החקלאי, בענפי השירותים, במחלבות ובשרשרות השווק. 

ענף החלב הוא אחד מ- 2 ענפי החקלאות המצויים עדיין במסגרת מתוכננת על כלל הבטיה:

ייצור על פי מכסות, מעורבות ממשלתית בויסות כמויות חמרי הגלם, בפיקוח על מקצת ממחירי מוצרי חלב ובהסדרה סביבתית ובטיחותית של כל שרשרת הייצור והשווק.

התכנון בענף, שבו ייצור החלב מוסדר, ומכסות ייצור חלב מוענקות ליצרנים המתגוררים במשקים חקלאיים ומתפרנסים מייצור חלב כעיסוק עיקרי, מאפשר להם ליישם את מדיניותה של הממשלה לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית, באמצעות הגנה על משקי החלב הפעילים, ויצירת עוגן כלכלי להתיישבויות בפריפריה.

על אף מורכבותו, ענף החלב הוא מענפי החקלאות הבודדים שהפעילות בו אינה מוסדרת במסגרת חוקית כוללת וסדירה בין כתלי מועצת ייצור על פי חוק.

הצעת החוק המונחת היום לאישורכם מתמקדת ב – 3 היבטים עיקריים:

1. הסדרה מקיפה בחוק של התכנון הכולל והפרטני בענף, בדמות קביעת מכסת ייצור ארצית המתעדכנת מדי שנה בהתאם לתחזיות הביקוש לחלב ומוצריו. מכסה זו מוקצית בהמשך ליצרנים כמכסות ייצור פרטניות.עד היום הוסדר היבט זה של התכנון בענף ע"י 2 בסיסיים חוקיים שמידת הקשר והתיאום ביניהם לוקה בחסר בלשון המעטה. מטרת החוק המובא לאישורכם לתת אכסניה שלמה לכל היבטי התכנון הנ"ל בענף, תוך ביטול חקיקת שעת חירום.

2. הסדרה בחוק של פעילות מועצת החלב שהינה חברה פרטית שחברים בה נציגי הממשלה, יצרני החלב, המחלבות והצרכנים – וזאת מבלי להפוך אותה למועצה סטטוטורית כדוגמת שאר מועצות הייצור והשווק החקלאיות. כל זאת בנוסף להעמדת סמכויות סטטוטוריות לטובת מועצה זו.

מועצת החלב תשמש כמסגרת המינהלית ליישום מדיניות הממשלה בענף החלב ותוציא מן הכח אל הפועל את המטרות שלשמן יאושר היום על ידכם חוק החלב ושעיקרן:

לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושווקו.

ובנוסף, להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים ולציבור הצרכנים

ותנאים הולמים לפעילות המחלבות.

החוק המוצע מפרט שורה של פעילויות עליהן תהיה אחראית מועצת החלב לשם יישום מטרות החוק.

3. ההיבט השלישי שהחוק המונח כאן לאישורכם נועד להסדיר, הוא הבטחת הרווחיות של יצרני החלב וזאת באמצעות קביעת מחיר מזערי לליטר חלב בחוק, הוא "מחיר המטרה", אותו יהיו זכאים הרפתנים לקבל בעבור תוצרתם על פי נהלי התחשבנות מוכרים ומוסכמים.

זה המקום לציין שרפת החלב במדינת ישראל סיימה לאחרונה תהליך ארוך ומורכב של רפורמה שעיקרה הסדרה סביבתית של מכלול תשתיות הייצור בענף.

עיגונו של מחיר המטרה בחוק בנוסף לשאר מרכיבי החוק, נועד להבטיח לרפתנים תנאי ייצור יציבים וידועים שיאפשרו להם להחזיר השקעתם ברפורמה באופן רציונלי, וכן יבטיח הסדר זה המשך פעילותה של רפת משפחתית גרעינית (בצוותא עם רפתות גדולות שיתופיות) כאחד האמצעים החשובים למימוש מדיניות משרד החקלאות הדוגלת בפריסה התישבותית רחבה של החקלאות, בעיקר בפריפריה.

רבותיי חברי  הכנסת, חוק החלב המונח היום לאישורכם מהווה תעודת ביטוח להמשך פעילותו של ענף החלב במתכונתו הקיימת ולאפשר לו להתפתח, להתרחב ולהתייעל על פי כללי משחק ברורים ומוסדרים.

הליך החקיקה ותוצרו הסופי שהינו החוק המוצג כאן בפניכם, הגם שמגלם בתוכו יתרונות רבים לטווח קצר בינוני ובמיוחד לטווח ארוך לכלל משקי החלב במדינת ישראל, ובמיוחד לציבור היצרנים,

מלווה באופן טבעי גם בחששות מסוימים מצד השחקנים בענף שכן הוא מטיל באופן טבעי שורה של מגבלות על מקצת מן הפעילויות המנויות בחוק, ובמיוחד אלו שבתחום אחריותה של מועצת החלב.

לחבריי הרפתנים ובעלי המחלבות – אני מישיר כיום מבט ומתחייב בפניהם כי החוק המונח על שולחן הכנסת, כמו גם חקיקת המשנה, תבטיח את מעורבותכם המלאה בייצוג האינטרסים של הענף המפואר שיצרתם, בכל המסגרות המינהליות המנויות בחוק. הדברים נאמרו בועדת השרים לחקיקה, וברצוני להקריא עבור הפרוטוקול את נוסח הדברים כפי שהוצגו על ידי. נוסח זה גובש לאחר תיאום עם נציגי המגדלים:

לסוגיית תנאי כשירות לקביעת חברים בדירקטוריון

שר החקלאות: השר מבקש להבהיר כי הכוונה לקביעת תנאי כשירות בדומה למועצות יצור אחרות כמו מועצת הצמחים, הקבועות בתקנותיהן. כמובן שאין כוונה לקבוע במקום המגדלים או המחלבות את נציגיהן.

לסוגיית: ניגוד עניינים.

שר החקלאות: מסכים כי סעיף ניגוד העניינים של חברי מועצת החלב כפי שהוא מנוסח כיום מעורר קושי שכן מועצת החלב, כמו כל מועצות היצור, היא שולחן אינטרסים של המגדלים, הממשלה, המחלבות והצרכנים. בנוסף, החברה אינה פועלת למטרות רווח אלא למטרות ציבוריות בלבד, לכן השר מסכים כי המילים "או בדירקטוריון של מועצת החלב" ימחקו וכי יש למצוא פתרון מקיף לסוגיה זו.

משרד המשפטים הצהיר בועדת שרים לחקיקה, בהמשך לסיכום שר החקלאות, כי סוגיית ניגוד העניינים של חבר מועצת המנהלים תבוא לידי פתרון הולם בין משרד החקלאות למשרד המשפטים.  

לסוגיית עדכון מחירי המטרה –

שר החקלאות מבקש להוסיף לאחר המילים "יקבע השר בתקנות" את המילים:

"בהסכמת שר האוצר ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת".

סעיף 40 ג' הוא תיקון המבטיח כי לא יהיה ואקום בעדכון מחירי המטרה והממשלה תהיה חייבת לקבל החלטה במידה והשרים לא יגיעו להחלטה.

היטלים

סעיף 40 א'  לחוק קובע כי דמי השרות הינם חלק ממחיר המטרה.

מקצת הנושאים ילובנו בהמשך לאחר אישור החוק היום במתכונתנו הקיימת. משרד החקלאות יתמוך בשינויים האמורים. כוונת משרד החקלאות היא לדאוג כי לא יהיה שינוי בדרישות ובנהלים בכל הקשור לפעילות נציגי החקלאים והמחלבות במועצת החלב לעומת הנהלים המקובלים בשאר מועצות הייצור. אנו נעמוד על כך שמועצת החלב במתכונתה החדשה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה ליישום מטרות החוק.

הרכב ומבנה מועצת החלב, על פי החוק המוגש, ישקפו את האיזון הראוי והנכון בין כל השחקנים בענף. חלקה של הממשלה במועצה אף יירד, וזה יאפשר לכל תת סקטור בענף להמשיך וליצג את האינטרסים שלו במסגרת מועצת החלב בצורה הנכונה והיעילה ביותר.

חברי הכנסת,

אישורכם היום את חוק החלב יוסיף נדבך חשוב נוסף לשמירת יציבותה של החקלאות ושל  ענף החלב.    אני מודה על הקשבה ומודה על אישורכם.