up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נקיון עובדים

הידיים יירחצו, ישטפו וייובשו במגבת היגיינית אישית מיד לפני החליבה, לפני ביצוע כל פעולה במכון החליבה ומיד לאחר הפסקת כל אחת מפעולות אלו. כלל זהה ינקט גם ביציאה לאחר שימוש בשירותים.

החולבים ומובילי/דוגמי החלב ילבשו בגדים נקיים בעת החליבה או הטיפול בחלב, מכלי החלב, הכלים או הציוד.