up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בריאות העובדים

העובדים במכון החליבה והעוסקים בדגימת החלב ו/או בהובלתו חייבים להיות בריאים ללא מחלות זיהומיות כל שהן וללא פצעים או מיפגעיים עוריים.

כדי להגן על עצמם מומלץ לעבוד במהלך הפעולות השונות בכפפות חד פעמיות, בסינור ובמגפים.