up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

משלחת מה- OECD ביקרה בישראל ובמועצת החלב

 

משלחת מה- OECD (הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי) ביקרה בישראל ובמועצת החלב
 
במסגרת צעדים שעושה ישראל להתקבל לארגון ה OECD, התארחו נציגי הארגון במועצת החלב ב-19 במאי, לבדיקת מדיניותה החקלאית של ישראל. לקראת בואה של המשלחת העבירה מועצת החלב לארגון, בהתאם לדרישותיו, דוחות ודיווחים מעמיקים ומפורטים על פעילות הענף.

הצטרפות ישראל ל   OECD תעמיד את המדינה בשורה אחת עם מדינות העולם המפותחות, והחקלאות, בהקשר זה, תורמת את חלקה להשגת הסטנדרטים הכלכלים הרצויים להשגת מטרה זו. 

עד שנת 2008, ישראל לא הייתה חברה ב OECD. למרות זאת, במרבית התקשרויותיה עם מדינות אחרות, בנושא האמנות למניעת כפל מס, היא אימצה את אמנת המודל של ה-OECD. בשנת 2006 שינה בנק ישראל את שיטת החישוב של התמ"ג הישראלי כך שיתאים לשיטות החישוב של הארגון, כדי לאפשר את הצטרפותה אליו. ב-16 במאי 2007 הזמין ה OECD את ישראל להצטרף לארגון כחברה מלאה, דבר שיתאפשר רק לאחר סיום המשא ומתן על כך. יחד עם ישראל מועמדות להצטרפות לארגון גם רוסיה, אסטוניה, סלובניה וצ'ילה.

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) הוא ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה והשוק החופשי. מרכז הארגון יושב בפאריז.