up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006

כוללת 11 עמודי צבע.

חוברת זו מסבירה את מהות תקן האיכות הבין לאומי לנושא החלב, מי המעורבים ,מהן המטרות, מהן הדרישות הכלליות מהמגדל,המדדים המיקצועיים מי יפקח על ישומו וכן מבדק עצמי של המגדל למידת מוכנותו ליישום התקן.

החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא"ל: ralph@milk.org.il