up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות מתוך כנס מדעי הבקר 2017

להלן המצגות שהוצגו בכנס מדעי הבקר ביום שלישי 21/11/17:

1. מגמות כלכליות-חברתית בישראל | אייל קמחי, מוסד שורש והאוניברסיטה העברית

2. השפעת ביטול משטר המכסות באירופה על ענף החלב | Sieta van Keimpema, סגנית נשיא מועצת החלב האירופית

3. הרפת לאן? מגמות בעולם והשלכה על ישראל | יובל רחמילביץ', אפימילק

4. ענף החלב בארצות הברית | Andrew M.Novakovic , אוניברסיטת קורנל

5. העצמת הרפת המשפחתית וגיוון מקורות פרנסה ברפת 
| לירון אמדור

6. 
שוק החלב – שינויים בהרגלי הצריכה? | גיל לוינגר, סטורנקסט
7. שותפות, ניהול סיכונים ויזמות בחקלאות | דורון שטיין