up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מפגש רפתנים במושב יכיני עם מיכל קראוס מנכ"לית המועצה

מפגש רפתנים במושב יכיני

מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב וצוות המשרד יצאו ב-18.12.14 לביקור במושב יכיני שבמועצה

אזורית שער הנגב.

במושב 14 יצרני חלב ומכסתם המצרפית עומדת על כ – 8.2 מיליון ליטר חלב בקר.

ייצור החלב מהווה עוגן תעסוקתי חשוב מאד. במפגש דנו בעיקר בנושא מדיניות ייצור החלב בשנת 2015

ובנושא אגודות מייצגות.