up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מעשה שהיה … מסוכן נורא!!

מעשה שהיה … מסוכן נורא!!

בבדיקה שגרתית של מיכל החלב אותה אנו מבצעים לצורך ניטור סטרפ.אגלקטיא נתגלה חשד לנגיעות בחיידק זה במשק קיבוצי בצפון. כדי לאמת את החשד נתבקש המשק לשלוח דגימת מיכל נוספת. לצערנו אומת החשד כי ברפת הזאת, נמצאת פרה או פרות המפרישות את החיידק המדבק. כדי לאבחן פרות אלו נשלח גולן הדוגם האמיץ שלנו ובדק את כלל החולבות בעדר.

להלן תוצאות הבדיקה:

8 פרות נמצאו נגועות בסטרפ.אגלקטיא ועוד 37 פרות אובחנו נגועות בחיידק מדבק אחר – סטאפ.אוראוס !! כאשר בדקנו את רמות הסת"ס הכללי במיכל ובביקורת החלב נראה כי החל מתחילת השנה מתקיימת מגמה של עליה ברמת הסת"ס החל מ 300,000 ועד ל- 700,000. מגמה זאת מתונה יותר במיכל החלב כמובן בעקבות הפרדת חלב מסיבית שמבצעים הרפתנים ברפת זו. לטענת המגדל, המשק הוא "משק סגור" כלומר לא התבצעה כל קניה של פרות או עגלות מבחוץ במהלך השנה האחרונה.

בתחקיר מעמיק יותר התבררה עובדה נוספת: המשק עמד לפני איחוד עם משק נוסף בחודש הבא!! לא צריך להיות גאון גדול ואסטרטג בעל שיעור קומה כדי להבין מה היה קורה אילו איחוד כזה היה מתבצע כפי שתוכנן בפועל להתבצע!!

מה ניתן ללמוד מסיפור מופלא זה :

  1. יש הכרח בהמשך ביצוע של בדיקת מיכל החלב לניטור אגלקטיא גם ללא תלות בהסכמתו ובשיתוף הפעולה האקטיבי של הרפתן, כל זאת למען בריאות העדר הלאומי.
  2. בעליה קבועה של הסת"ס לאורך חודשים יש לחשוד בנגיעות של חיידקים מדבקים מסוכנים.
  3. כאשר מתקיים חשד זה יש להפנות את תשומת לב הרופא המטפל ולפנות מידית למאל"ה.
  4. מומלץ מאוד במשך השנה כולה לשלוח דגימות מדלקות קליניות ותת קליניות גם אם המצב לכאורה נראה תקין (בדיקת מיכלי החלב יש בה מגבלות).
  5. אין לבצע כל מהלך של איחוד משקים ללא בדיקה בקטריולוגית של כלל העדר במועד קרוב יותר לאיחוד.
  6. מומלץ לשתף את צוותי מאל"ה בכלל החלטה או תהליך של איחוד רפתות בכל שלב שהוא.
  7. יש לזכור כי אין להסתמך אך ורק על המזל כגורם "מקצועי" יחיד בשטח … לפעמים זה עלול להסתיים באסון.

ד"ר שמוליק פרידמן