up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מעבר יצרנים בין מחלבות משנת 2008 ואילך

מעבר יצרנים בין מחלבות משנת 2008 ואילך

10 בינואר 2007

לכבוד
יצרן חלב

שלום רב,

הנדון: מעבר יצרנים בין מחלבות משנת 2008 ואילך

באשר להודעת יצרן על מחלבה קולטת בהתאם לקבוע בסעיף 6ב. לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ"ז-1967, (להלן:- "צו החלב"), הנני להודיעך כדלקמן:-

על פי צו החלב מכסת החלב נקבעת ליצרן חלב ע"י המנהל עפ"י צו החלב מדי שנת מכסות ותוקף קביעת המכסה הוא לאותה שנת מכסות אחת בלבד.

בהתאם לכך הסכמים/התחייבויות בית יצרן למחלבה הנערכים למספר שנים אינם מעניינו של המנהל עפ"י צו החלב, אין "המנהל" צד להם ועל כן ההסכמים/התחייבויות בין היצרן למחלבה לא יהוו גורם כלשהו בשיקולי מנהל המכסות לכל דבר ועניין.

כל זאת על מנת לשמור על תכנון ענף החלב בישראל על כל היבטיו ולהבטחת אספקה סדירה של חלב ומוצריו לכל תושבי המדינה.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
המנהל עפ"י צו הפיקוח
על מצרכים ושרותים
(יצור חלב) תשכ"ז – 1967

העתקים:
מחלבות
רוני משה – מנהל מח' תכנון, מועצת החלב