up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

 

לרפתנים שלום,

בישיבת דירקטוריון מועצת החלב שהתקיימה בתאריך 11/4/19 אושרו שינויים בתקציב המועצה. השינויים בתקציב נובעים בעיקר מהצורך בתשלום עבור פינוי עודפי אבקת חלב שנוצרו בשנת 2018 ומגידול משמעותי בהערכת התקציב הנדרש לתשלום עבור העברת חלב חורף/קיץ.

ברקע הדברים יצוין, כי בשלוש השנים האחרונות 2016-2018 חל גידול משמעותי במכסות החלב בהיקף של 195 מיליון ליטר.

רק בשנת 2018 חל גידול נוסף של 68 מיליון ליטר. גידול זה לא תאם את הגידול בצריכה ולכן סיימנו את שנת 2018 עם עודף של כ 3000 טון אבקה מעבר לרמות המלאי הרצויות, שאותה יש לפנות.

כבר במהלך שנת 2018 דירקטוריון המועצה המליץ לשר החקלאות על הפחתה של 60 מיליון ליטר מהמכסה הארצית בכדי להתאים את המכסה לביקוש.

בפועל המכסה לא הוקטנה על פי בקשת דירקטוריון מועצת החלב, אי לכך בהחלטה משותפת של מועצת החלב, היצרנים והמחלבות, החלטנו להתמודד עם הצורך בשינויים בתקציב בתוך המועצה, תוך התאמת התקציב לפעולות.

על מנת לשמור על יציבות ותכנון בענף, מבלי לפגוע ולשנות את המכסה ליצרנים, אנו נדרשים לפעול לשינויים בתקציב המועצה ולהתאימו למצב החדש.

השינויים בתקציב אושרו כמיקשה אחת כשכל הגופים השותפים במועצה נושאים בנטל הקיצוצים בתקציב.

להלן עיקרי השינויים בתקציב:

  • עלות שפיכות חלב – השתתפות המועצה תוגבל להיקף של 2.0 מיליון ₪, ולא יותר מ75% מעלות השפיכה. המחלבות יישאו בכל עלות נוספת, במידה ותהיה.
  • עלות הובלת חלב פה וטלפיים – השתתפות המועצה תוגבל להיקף של 1.5 מיליון ₪. המחלבות יישאו בכל עלות נוספת, במידה ותהיה.
  • העברת חלב מחורף לקיץ – השתתפות המועצה במימון עודף פרסים על קנסות מוגבלת ל 4.5 מיליון ש"ח. המחלבות הקולטות מחויבות ליתרת הסכום שיבטיח פרס בסך 60 אגורות לליטר חלב במכסה. מכתב מפורט בנושא הועבר לכל היצרנים.
  • ביטוח עלויות כילוי פגרים – היצרנים ישתתפו בעלות הביטוח של פינוי פגרים. כל יצרן ישלם לפי היקף מכסתו סך של 0.004 ש"ח לליטר חלב במכסה (4 ₪ לכל 1,000 ליטר). סכום זה מהווה 40% מעלות הביטוח כאשר היתרה משולמת ע"י מועצת החלב ותקציבי המדינה. מכתב מפורט בנושא יועבר לכל היצרנים.
  • עלות בדיקות מעבדה – השתתפות היצרנים בעלות בדיקות מעבדה של בריאות העטין, מעבדת מאל"ה. מכתב מפורט יועבר לכל היצרנים.
  • צמצום פעילות מועצת החלב – צמצום משמעותי בתקציבי מועצת החלב לפעולות ותפעול. הפעולות המפורטות לעיל יביאו להגדלת תקציבי ויסות חלב ב 10 מיליון ₪ המיועדים לפינוי 1000 טון אבקת חלב מחשש להצטברות מלאי אבקה פג תוקף, ולמימון תשלום עבור העברת חלב חורף/קיץ.

לסיכום:

במסגרת קיצוצים מידתיים, אך הכרחיים, הצלחנו להבטיח את המשך ההתנהלות התקינה של הענף, וזאת תוך שמירה על היקף המכסה הקיים לכל אחד מהיצרנים. הוכחנו שוב, כי שיתוף פעולה של כל הגורמים במועצת החלב הינו הכרחי לפעילות תקינה של הענף והתגברות על משברים.

בברכה ,מיכל קראוס

מנכ"לית מועצת החלב