up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

  1. צילום ש.ו. 811 הכולל תאריך לידה ושם הבעלים.
  2. אישור העברת בעלות מהשו"ט במקרה שהפרה אינה בבעלות מזמין הפינוי.
  3. בקר ללא מסמכים אלו לא יאסף מהמשק למתקן הכילוי.
  4. נוהל זה ייחל מתאריך 1.6.2019

עליכם להסדיר את התשלום מול הקנ"ט ללא הסדרת התשלום לא יתבצע הפינוי