up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

  1. צילום ש.ו. 811 הכולל תאריך לידה ושם הבעלים.
  2. אישור העברת בעלות מהשו”ט במקרה שהפרה אינה בבעלות מזמין הפינוי.
  3. בקר ללא מסמכים אלו לא יאסף מהמשק למתקן הכילוי.
  4. נוהל זה ייחל מתאריך 1.6.2019

עליכם להסדיר את התשלום מול הקנ”ט ללא הסדרת התשלום לא יתבצע הפינוי

שווה לקרוא

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

קרא עוד
הבהרות חשובות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020

הבהרות חשובות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020

קרא עוד
סילוק פגרי בקר

סילוק פגרי בקר

קרא עוד
מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

קרא עוד
גודל פונט