up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

  1. צילום ש.ו. 811 הכולל תאריך לידה ושם הבעלים.
  2. אישור העברת בעלות מהשו”ט במקרה שהפרה אינה בבעלות מזמין הפינוי.
  3. בקר ללא מסמכים אלו לא יאסף מהמשק למתקן הכילוי.
  4. נוהל זה ייחל מתאריך 1.6.2019

עליכם להסדיר את התשלום מול הקנ”ט ללא הסדרת התשלום לא יתבצע הפינוי

שווה לקרוא

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

קרא עוד
מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

  לרפתנים שלום, בישיבת דירקטוריון…
קרא עוד
מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

קרא עוד
מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

קרא עוד
גודל פונט