up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

  1. צילום ש.ו. 811 הכולל תאריך לידה ושם הבעלים.
  2. אישור העברת בעלות מהשו”ט במקרה שהפרה אינה בבעלות מזמין הפינוי.
  3. בקר ללא מסמכים אלו לא יאסף מהמשק למתקן הכילוי.
  4. נוהל זה ייחל מתאריך 1.6.2019

עליכם להסדיר את התשלום מול הקנ”ט ללא הסדרת התשלום לא יתבצע הפינוי

שווה לקרוא

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

קרא עוד
תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

ברצוני להביא לידיעתכם כי התשלום…
קרא עוד
מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

  לרפתנים שלום, בישיבת דירקטוריון…
קרא עוד
מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

קרא עוד
גודל פונט