up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

שווה לקרוא

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

קרא עוד
מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

  לרפתנים שלום, בישיבת דירקטוריון…
קרא עוד
הבהרות חשובות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020

הבהרות חשובות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020

קרא עוד
מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

צילום ש.ו. 811 הכולל תאריך…
קרא עוד
גודל פונט