up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מכסות חלב

מכסת חלב הינה כמות החלב הגולמי שרשאי מי שעוסק בייצור ובשיווק חלב לייצר ולשווק בשנה פלונית כפי שתיקבע ע"י ועדת המכסות, ובהתאם לסעיף 7 בחוק תכנון משק החלב.

בכל שנה, שר החקלאות ופיתוח הכפר קובע את היקף הייצור הכולל של חלב, על פי ההיקף החזוי של הצריכה באותה שנה. זוהי המכסה הארצית הכוללת.
המכסה הארצית הכוללת מחולקת למכסות חלב פרטיות אשר מוקצות ליצרני חלב והם בלבד רשאים לייצר ולשווק חלב בישראל.

מכסת החלב שנקבעת לכל יצרן, הינה כמות החלב הגולמי שאותו יצרן רשאי לייצר באותה שנה ובגינה הוא זכאי למחיר קבוע מראש.
העיסוק בייצור חלב הוא מוגבל ומתאפשר רק למי שהוקצתה מכסת חלב על פי דין.
הסדרת התנאים לקביעת מכסות חלב והכרה ביצרני חלב קבועה בחוק תכנון משק החלב, התשע"א – 2011 ובתקנות שהותקנו לפיו.

מחיר המטרה לחלב בקר הוא המחיר מזערי בו רוכשות המחלבות מהיצרנים חלב בקר גולמי המיוצר במסגרת המכסה. המחיר נקבע בשער הרפת.
מחיר המטרה מתייחס לחלב בדרגות איכות א' (ספירת תאים סומטיים 300-200 אלף למ"ל וספירת חיידקים כללית 50-10 אלף למ"ל), כאשר על דרגות איכות גבוהות יותר מתקבל פרס ועל דרגות נמוכות יותר קנס. 98% מהחלב המתקבל במחלבות הוא בדרגות איכות א' ומעלה.
מחיר המטרה מתייחס לתכולת רכיבים (חלבון ושומן) נורמטיבית, כאשר בשנים 2017 ו-2018 תכולת הרכיבים הנורמטיבית היא 3.75% שומן ו-3.37% חלבון.
עקרון מחיר המטרה נקבע בחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011. בפרק על מטרות החוק.
1. (2) להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות.
החוק והתקנות שמכוחו, תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב- 2012, קובעים כיצד נקבע המחיר וכיצד הוא מתעדכן.
א. פעם בשנתיים נערך סקר על מדגם מייצג של רפתות ובסקר נאמדת העלות הממוצעת לייצור ליטר חלב וסל התשומות לייצור, ערך תוצרת הלוואי (פרות לבשר ועגלים זכרים) מובא גם הוא בחשבון .
ב. מדי רבעון מתעדכנת העלות בהתאם למחירי התשומות.
ג. על מחיר העלות המעודכנת משיתים רכיב התייעלות שנתית של 2% (חצי אחוז כל רבעון).
ד. ועדת היישום המורכבת מנציגי משרדי החקלאות והאוצר, יצרני החלב, ומועצת החלב אחראית על עריכת החשבונות, המנהל הכללי של משרד החקלאות מודיע באופן רשמי על המחיר (מצ"ב נוסח ההודאה).
מינואר 2017 נקבע המחיר בהתאם לסקר שנערך בשנת 2015, בשנת 2017 מתקיים סקר נוסף וממצאיו יהוו בסיס לקביעת מחיר המטרה החל מינואר 2019.

לדוגמא – חישוב מחיר מטרה רבעון יולי-ספטמבר 2017

סעיףאג' לליטר
עבודה37.1
מזון115.2
משתנות36.5
החזר הון26.2
הכנסות מבשר(17.0)
ניכוי פריון (1.5%)(3)
התחשבנות מרבעונים קודמים3
היטל מועצת החלב3.8
סך הכול מחיר מטרה201.8