up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מיקופלסמה אגלקטיא ("אגלקטיא מדבקת בכבשים ובעזים")

מיקופלסמה אגלקטיא ("אגלקטיא מדבקת בכבשים ובעזים")

     

באחד המשקים המושבים בצפון אובחנה התפרצות של מיקופלסמה בעדר עזים במשלוח רגיל של דלקות קליניות למעבדה. מיקופסלמה זו הוגדרה כמיקופלסמה אגלקטיא.

מחלה זו גורמת לדלקת עטין בכבשים ובעזים גם יחד. לפעמים הסימנים הקליניים של המחלה אינם מופיעים מידית והמחלה "מקננת" ומועברת במקנה עצמו ללא ידיעת או תשומת לבו של המגדל. כאשר מופיעים סימנים קלינים הרי הם מתבטאים בהרגשה כללית רעה, חום, דלקת עטין, הפסקת יצור חלב ("א – גלקטיא") ולפעמים גם הפלות. כמות גדולה מאוד של הפתוגנים מופרשת בחלב. לפעמים יופיעו גם דלקות עיניים ודלקות פרקים (ביותר מפרק אחד). למרות שאין עדין הוכחה מדעית לדרך העברת המחלה באמצעות יניקת קולוסטרום על ידי הגדיים / טליים מאמהות נגועות, יש לקחת בחשבון אפשרות זאת בהתמודדות עם המחלה.

הדבקה העיקרית נעשית מבע"ח נגועים באמצעות החדרתם לעדר (קניה לא מבוקרת). בד"כ הדבקה נעשית באמצעות ידי החולב (מגע עם חלב נגוע), מכונות חליבה ורפד המזוהם במיקופלסמה. גם הדבקה דרך האויר ושתיית מים אפשרית. מקור הדבקה או מאגר הדבקה בחיה יכול להשמר מעל לשנה לאחר הופעת הסימנים הקליניים וההחלמה מהם. השארת נשאים כאלו בעדר עלולה לגרום להתפרצות קשה נוספת המאופיינת בהדבקה מסיבית של שאר העדר וכן בתמותה. החלב בדלקת עטין הנגרמת ממיקופלסמה יכול להופיע בצבע צהבהב ובמופע גרגירי היכול להתפתח לסתימה מוחלטת של פי הפטמה. העטין נעשה חם, נפוח ולאחר מכן מצטמק ונעלם. התבטאות המחלה בפרקים תגרום גם לצליעה.

טיפול: לא קיים ! מאחר והמחלה מוגדרת "כמחלה רשומה" חלה חובה להודיע על הופעתה למנהל הלשכה הוטרינרית האזורית. בד"כ המדיניות הנהוגה באירופה ובארץ היא "זהה ושחט" תוך מעקב צמוד על שאר העדר אשר לכאורה לא נגוע.

המלצה ומסקנה מתוך האירוע:

1. תמיד לפני קניה של זכרים ונקבות לעדר יש לבדוק ולברר דרך הלשכה הוטרינרית והמעבדה לבריאות העטין את מצב הנגיעות העכשוי וההיסטורי של המשק המוכר. במידה ואין נתונים יש להתייחס למשק כחשוד.

2. מומלץ אם ניתן לא לקנות עזים וכבשים בוגרות.

3. כל דלקת עטין קלה כחמורה חייבת להשלח לבדיקת המעבדה במטרה לזהות את העז/כבשה הראשונה ולא כאשר המחלה כבר התפשטה בעדר כולו.

4. כאשר יש סימנים של מחלה באיברים נוספים מהעטין כמו בפרקים, בעינים (גם בשגר) יש לפנות מידית לרופא המטפל.

5. אנא קחו המלצות אלו לתשומת לבכם ושמרת עם בריאות מקנכם.

ד"ר שמוליק פרידמן