up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מינהלת השקעות – תכנית פיתוח 2017 – עדכון

מנהלת ההשקעות – תכנית פיתוח 2017 

אנו מביאים לפניכם את הודעת מנהלת ההשקעות לענין פתיחת המערכת לנושאים שונים מתוך תכנית הפיתוח 2017 ולנהלים שכבר פורסמו, להלן ההודעה בדבר פתיחת מנהלת ההשקעות לשלושה נושאים נוספים:

התייעלות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים) – בהמשך להחלטת ממשלה 5177 ניתנה תמיכה רב שנתית לייעול ענף הבקר לחלב כנגד הפחתת מכסים.
במסגרת זו, נותרה יתרה בסך 3.0 מלש"ח לחקלאים בסקטור המושבי/משפחתי בלבד. התקציב במסגרת זו לסקטור השיתופי – נוצל במלואו.
לתשומת לבכם, בשנת 2016 נושא זה היה במסלול "עפ"י חוק" ולכן שיעור המענק היה 20% או 25% בהתאם לאזורי הפיתוח, ההשקעות היו פטורות ממע"מ והיה נדרש תשלום אגרה.
השנה 2017 הוסב נושא זה למסלול "מינהלי" ובהתאם לכך שונה שיעור המענק ל- 30% בכל חלקי הארץ, השקעות חייבות מע"מ כדין, לא נדרש גביית אגרה.
יתר ההנחיות סעיפי ההשקעה וכד' הינם ללא שינוי וזהים לתוכנית הפיתוח 2016.

נוהל "הצללה"  (תמיכה ישירה) לרפתות החלב בערבה – במסגרת החלטת ממשלה 5177 ליעול ענף הבקר לחלב, ובהתאם להחלטת ועדת ה-65 מלש"ח ברפת, נותרה יתרה תקציבית משנת 2016 להצללה בערבה.
ניתן להגיש בקשות בהתאם לנוהל שפורסם בשנת 2016  –  נוהל זה זהה לנוהל שפורסם ב- 2016.
להזכירכם, זהו נוהל מנהלי, שיעור מענק 30%, השקעות חייבות במע"מ כדין. לא נדרש גביית אגרה.
ניתנה הארכה להגשת הבקשות במסגרת זו עד 30.6.2017.

התייעלות בענף הבקר במרעה, השקעות בהגדלת הפריון בענף – בהמשך להחלטת ממשלה 5177 הוחלט על קידום ענף רעיית הבקר בין השאר ע"י הגדלת הפריון בענף. ניתן להגיש בקשות במסגרת זו עפ"י תכנית הפיתוח לשנת 2016.
לתשומת לבכם, בשנת 2016 נושא זה היה במסלול "עפ"י חוק" ולכן שיעור המענק היה 20% או 25% בהתאם לאזורי הפיתוח, ההשקעות היו פטורות ממע"מ והיה נדרש תשלום אגרה.
השנה 2017 הוסב נושא זה למסלול "מינהלי" ובהתאם לכך שונה שיעור המענק ל- 40% בכל חלקי הארץ. השקעות חייבות במע"מ כדין,  לא נדרש גביית אגרה. סכום השקעה מינימלי להגשת בקשה הינו 10,000 ₪.
יתר ההנחיות סעיפי ההשקעה וכד.. הינם ללא שינוי וזהים לתוכנית הפיתוח 2016

לרשימה מעודכנת של סעיפי השקעה מוכרים לתמיכה במסגרת זו לחץ כאן