up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון ינואר – מרץ 2017

למכתב מועצת החלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן