up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחיר מטרה לחלב בקר – מחיר המטרה לחלב בקר כולל דמי שירות עודכן ויעמוד על 1.8886 ש"ח לליטר לעומת 1.9533 ברבעון הקודם. ירידה של 6.47 אג' לליטר שהם 3.3%.
המחיר בניכוי ההיטל הוא 1.8506 ש"ח לליטר לעומת 1.9210 ברבעון הקודם,  ירידה של  7.04 אג' לליטר שהם 3.7%.
עדכון המחירים נעשה בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב).
המחיר מתבסס על ממצאי סקר 2011 ומגלם פריון 18.58 אג' לליטר, 13.45 פריון מצטבר מינואר 2013 של 6.5% ו-5.13 פריון מיוחד במסגרת מתווה לוקר (3 פעימות מתוך 4, הפעימה הרביעית תיושם ברבעון 3 2016 ) החל מינואר 2017 יתבסס מחיר המטרה על ממצאי סקר 2015.

מרבעון 1 2015 ירדו המחירים (בניכוי היטל המועצה) ב-30.40 אג' לליטר כאשר 16.01 אג' הם בשל ירידת מחירי המזון, 3.55 בשל עליית מחירי הבשר, 4.86 עלייה בפריון המחושב ו-3.94 הפרש במרכיב הזמני. מחיר המטרה ברבעון 1 2016 הוא הנמוך ביותר מאז רבעון 3 (יולי-ספטמבר) 2010 אז עמד המחיר בניכוי היטל המועצה על 184.04 אג' לליטר. למחיר החלב הגולמי משקל גבוהה בסל עלויות הייצור של מוצרי חלב ולכן יש להניח כי הוזלת מחיר המטרה תביא גם להוזלה במחיר לצרכן, המחירים של חלק ממוצרי החלב מפוקחים כאשר העדכון האחרון (הוזלה) היה ביולי 2015.
מחיר המטרה מתייחס לחלב גולמי עם תכולות מוצקים של 3.718% שומן ו-3.319% חלבון התמורה האפקטיבית תלויה בתכולות בפועל של המוצקים.

מחיר חלב עזים – מחיר הבסיס לחלב עזים התעדכן והוא עומד על 3.61 ש"ח לליטר שהם 195% ממחיר חלב בקר. בחודשים ינואר-פברואר יש תוספת לעונת השפל בייצור של 0.90 ש"ח לליטר ובחודש מרץ יש הפחתה בגין עונתיות של 0.18 ש"ח לליטר. המחיר כולל ההיטל (5.67 אג' לליטר) יעמוד על 4.5676 ש"ח לליטר בחודשים ינואר-פברואר 2016 (לעומת 4.6427 בסוף 2015) ו- 3.485 ש"ח לליטר בחודש מרץ.

מחיר חלב כבשים – מחיר חלב כבשים ללא שינוי ויעמוד על 3.84 ש"ח לליטר. מחיר זה כולל היטל למועצת החלב בסך 13.67 אג' לליטר והפחתה מיוחדת בחודשים ינואר-ספטמבר של 0.12 אג' לליטר. יש לזכור כי חלק נכבד מהכנסות דיר הכבשים לחלב מגיעות משלוחת הבשר.

מחיר חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) – עם עדכון מחיר המטרה לחלב בקר עודכנו מחירי חומרי הגלם הנגזרים.
המחיר לאבקה מחלב כחוש בכשרות רגילה ירד מ-17,872 ש"ח לטון ל-17,363 ירידה של 2.8%. המחיר לחמאה התעשייתית 82% שומן ירד מ- 20,272 ש"ח לטון ל- 19,668 ירידה של 3%. המחירים לחומרי גלם בכשרויות מהודרות (כשרות מהדרין וכשרות בד"ץ) גבוהים יותר.

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

למכתב מועצת החלב לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות לחץ כאן

להיטלים לחץ כאן