up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2015

למחירי המטרה לחלב גלמי לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מזערי של חלב בקר לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

גודל פונט