up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2015

מחיר המטרה לחלב בקר ברבעון 3 לשנת 2015 יעמוד על 1.9746 ש"ח לליטר, כולל היטל למועצת החלב בשיעור של 0.0323 ש"ח לליטר.
מדובר על ירידה של 13.86 אג' לליטר שהם 6.5% מהמחיר.

ירידה זו מצטרפת לירידות ברבעונים הקודמים, וסך הכול מתחילת השנה ירד מחיר המטרה ב-21.34 אג' שהם 9.8% מהמחיר.
המחיר ברבעון 3 השנה נמוך ב-31.37 אג' מהמחיר שנקבע לרבעון המקביל ב-2014 מדובר על ירידה של 13.7%.

המחיר לרבעון הוא הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות (מינואר 2011).

ירידת המחיר היא בהתאם לנוהל עדכון מחיר המטרה כפי שקבוע בתקנות מכוח חוק תכנון משק החלב כאשר הסעיפים שתרמו לירידת המחיר הם:
1.  מחירי המזונות: מחירי המזונות הנזקפים בחשבון רבעון 3 הם: 1.3215 ש"ח לליטר חלב בעוד שמחירי
המזונות שנזקפו ברבעון הראשון היו 1.4560 מדובר בירידה של 9.2% בעלות ההזנה. הירידה במחירי
המזון היא בשל הירידה העולמית במחירי התבואות ובעיקר ירידה במחירי גרעיני התירס והמחירים
הנמוכים של המזונות האביביים (תחמיצים ושחתות) שנרשמו השנה ביחס למחירים הגבוהים באביב
2014.
2.  סעיפי ההתייעלות: ההתייעלות השוטפת (שני אחוזים לשנה מינואר 2013) המחושבת לקראת יולי
2015 היא 11.78 אג' לליטר (5.5% מעלויות הייצור) לעומת 10.28 במחירי ינואר השנה מדובר ב-1.5
אג' לליטר להתייעלות השוטפת יש להוסיף את ההפחתות במסגרת ההסכם על התייעלות מואצת
בענף ("מתווה לוקר"), ברבעון 3 יושמה הפעימה השלישית מתוך ארבע בהפחתות המחיר, סך
ההפחתות במסגרת המתווה עומד על 5.12 אג' לליטר לעומת 3.44 אג' לליטר בינואר 2015.
הפעימה האחרונה במסגרת המתווה אמורה להתבצע ביולי 2016.
סך הכול ההפחתות ברבעון 3 בגין התייעלות מצופה מצטברים ל-16.90 אג' לליטר שהם 8 אחוזים
מהוצאות הייצור.

מחיר המטרה בשנת 2015 מתבסס על סקר עלויות הייצור שנערך ב-2011 כאשר מחירי התשומות מתעדכנים בהתאם לאמור בתקנות. השנה מתקיים סקר עלויות שישמש לקביעת מחיר המטרה משנת 2017.

ירידת מחיר המטרה באה לידי ביטוי בקביעת מחירי חומרי הגלם החלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה לתעשייה) והיא גם אמורה לבוא לידי ביטוי בעדכון המחירים המפוקחים של מוצרי חלב.

למכתב מחירי החלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום של משרד החקלאות לחץ כאן

למחירי חומרי גלם לחץ כאן