up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון אפריל – יוני 2015


מחיר המטרה לרבעון זה יורד ב-7.56 אג' לליטר שהם 3.5 אחוזים.
ירידה זו מגלמת ניכוי פריון רבעוני וצפי להוזלה במזונות האביב, כל זאת בהתאם לאמור בתקנות לעדכון מחיר המטרה.
המחירים הנגזרים ממחיר המטרה (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית) עודכנו בהתאם.

למחירי המטרה לחלב גלמי  לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב  לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מזערי של חלב בקר  לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב  לחץ כאן