up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון יולי – ספטמבר 2018

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר  לחץ כאן

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

למחיר חומרי הגלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

לעמדת מועצת החלב בעניין מחיר המטרה לחץ כאן

להודעת מועצת החלב לחץ כאן

גודל פונט