up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחירי מטרה רבעון אוקטובר – דצמבר 2019

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

למחיר חומרי הגלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

להודעת מועצת החלב לחץ כאן

גודל פונט