up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אודות ומטרות

המועצה לענף החלב בישראל, יצור ושיווק (חל"צ) הוקמה כחברה פרטית על פי החלטת הממשלה מ- 1956, והיא משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב – הממשלה, ארגוני החקלאים, מגדלי הבקר, צרכנים ומחלבות, שבמסגרתו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעילותו התקינה של ענף מורכב זה.

בתאריך 6/10/11 חוקק חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 אשר מסדיר ומעגן את הפעולות הנדרשות להסדרת ענף החלב, במסגרת מועצת החלב, על-מנת להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל ימות השנה ולרווחת ציבור הצרכנים והעוסקים בענף.

במועצה חברים נציגי מדינת ישראל וארגוני יצרנים, משווקים וצרכנים. מוסדות המועצה הם האסיפה הכללית ומועצת המנהלים.

מנכ"ל המועצה הוא יו"ר ועדת המכסות, בה חברים גם שני נציגים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. ועדת המכסות בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע מכסות חלב ליצרנים, לשנותן, להעבירן ולעשות בהן כל פעולה אחרת לפי הוראות חוק תכנון משק החלב התשע"א-2011.

למטרות המועצה כפי שנוסחו בתזכיר ההתאחדות…

למינוי המועצה משנת 1957 – תשי"ז

לתקנות ההתאחדות של מועצת החלב לחץ כאן

לתזכיר מתוקן של מועצת החלב לחץ כאן

האסיפה הכללית

היא הסמכות העליונה של המועצה ומתכנסת, מטבע הדברים, פעם או פעמיים בשנה, אף כי מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין ו/או על פי דרישת החברים באופן שפורט בפקודת החברות. משרד החקלאות ממנה את יו"ר האסיפה הכללית. מחצית חברי המועצה הינם נציגי המדינה ממשרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד האוצר ומשרד החקלאות המהווים מניין חוקי לדיון ולהחלטה.

הנושאים המובאים לפני האסיפה הכללית, נוסף על שאלות הנוגעות לייצור ושיווק חלב גולמי, הם: קבלת חברים חדשים, אישור המאזן, מינוי רואה חשבון, יועץ משפטי וועדת הביקורת.

מועצת המנהלים

היא הגוף האחראי לניהולה של המועצה. יו"ר מועצת המנהלים הינו נציג משרד החקלאות והיא מונה 23 מנהלים, שמתוכם חמישה נציגים מהמשרדים הבאים: משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד האוצר ומשרד החקלאות. תשעה מייצגים את היצרנים המרכז החקלאי, התאחדות מגדלי בקר בישראל, איחוד החקלאי והתאחדות האיכרים, שישה מייצגים את המחלבות, נציג אחד מייצג את מועצת הפועלות "נעמ"ת", נציג אחד מייצג את המועצה הישראלית לצרכנות, ונציג נוסף מייצג את הסוכנות היהודית. מועצת המנהלים מתכנסת אחת לחודש ולישיבותיה מוזמנים גם מספר משקיפים.

לרשימת חברי מועצת מנהליםלחץ כאן

10 עובדות על מועצת החלב

  • מועצת החלב הוקמה על פי החלטת ממשלה משנת 1956.
  • מועצת החלב הינה חברה לתועלת הציבור, כלומר היא פועלת על פי חוק לתועלות הציבור
  • במועצת המנהלים של מועצת החלב יושבים נציגים מ-5 משרדי ממשלה שונים.
  • יושב הראש של מועצת החלב הינו נציג משרד החקלאות לו גם זכות וטו בהחלטות
  • תוכנית העבודה ותקציב מועצת החלב מאושר על ידי משרד החקלאות
  • מועצת החלב מבצעת את מדיניות הממשלה בתחום ייצור החלב.
  • תפקיד של מועצת החלב הינו הסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור ועידוד, ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול ענף החלב
  • ב-6 באוקטובר 2011 חוקק חוק תכנון משק החלב המעגן את הפעולות הנדרשות להסדרת ענף החלב
  • בין יתר תפקידיה של מועצת החלב כפי שנקע בתזכיר ההתאגדות לפעול להגברת הצריכה של מוצרי חלב על-ידי פעולות הסברה ופרסומת, שיתוף פעולה עם מוסדות בריאות, סעד וחינוך.
  • מועצת החלב מסדירה את פעילות ענף החלב גם בזמן חירום, כך שהציבור יוכל לקבל 365 ימים בשנה הספקה סדירה של מוצרי חלב

כתובת דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), ת.ד 97, יהוד 5610002

טלפון 03-9564750 פקס 03-9564766 דואר אלקטרוני office@milk.org.il