up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

כוללת 10 עמודי צבע.

חוברת זו מפרטת בעברית ובאנגלית את הנושאים הבאים:

מי אנחנו?

חזון מאל"ה.

פירוט שירותי מאל"ה במעבדה ובשדה.

חינוך והדרכה.

החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא"ל: ralph@milk.org.il