up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מה עושים כאשר "גל" של דלקות עטין "שוטף" אותנו … ?

מה עושים כאשר "גל" של דלקות עטין "שוטף" אותנו … ?

 

לא פעם כרופאי מעבדה וכרופא קליני אנו מקבלים פניה מיצרני החלב בבקשה לעזרה דחופה כאשר "גל" של דלקות עטין עובר על הרפת !! מן הראוי להבהיר שיש צורך בהכנה ובעבודה מוקדמת של הרפתן / נוקד לקראת ביקורו של הרופא. ללא הכנה זו אין בידי הרופא את הכלים ואת המידע המקצועי הדרושים לצורך ניתוח ואבחון גורמי הסיכון והוצאת מסקנות והמלצות לשיפור והטבת המצב.

 

ובכן מה חייב הרפתן לעשות קודם להפעלת הרופא המטפל / המעבדה:

 

א. להגדיר האם קיימת באמת בעיה אמיתית ברפת??
במדדים המקצועיים רפת הסובלת מעל ל 2% מקרים חדשים של דלקות קליניות בחודש או שרמת הסת"ס במיכל (נגיעות תת קלינית) גבוהה מעל 300-400 תאים סומטים למ"ל מוגדרת כרפת בעייתית הדורשת טיפול ותשומת לב בנושא בריאות העטין ואיכות החלב.

ב. מי הם הגורמים הפתוגנים העכשווים הגורמים להופעת הדלקות הקליניות ו/או התת הקליניות בעדר ?
חובה לדגום ולרשום כל דלקת קלינית ודלקת תת קלינית בעדר במשך השנה כולה ולא לחכות להתפרצות עצמה !! איסוף הנתונים הקבוע יתן לרופא את יכולת הערכה ההסתברותית לגורמים הפתוגנים העכשווים ותשמש לבסיס אשר יורחב יחד עם נתוני האמת של ההתפרצות הנוכחית כאשר יתקבלו מהמעבדה.

ג. זיהוי הרצוף והקבוע של הפרות "הבעיתיות" בעקר התת קליניות – המשק חייב להיות בביקורת החלב החודשית המספקת את נתוני הסת"ס לכל פרה. עבודה עם ערכת CMT יכולה להשלים את האבחון בתקופת הביניים בין הביקורות. ללא ביקורת חודשית ו/או שימוש בערכת CMT לא ניתן לראות את רובו של "הקרחון" הבעייתי השקוע ברובו מתחת למים.

ד. חיפוש המשותף בפרות "הבעיתיות" –

1. קבוצת תחלובה – מבכירות, פרות המלטה שניה וכו'.

2. ימים מהמלטה – מיד לאחר ההמלטה, חודש ראשון, חודשים וכו'.

3. היסטוריה של דלקות קודמות באותה פרה במשך התחלובה ובתחלובה הקודמת.

4. האם קיימים ליקויים ופגמים בעטין ובקצה הפטמה בפרות עם דלקות העטין ?

ה. הזמנת מדריך ממש"ח לצורך –

1. בדיקת תקינות מכון וציוד חליבה.

2. תצפית על שגרת החליבה וממשק החצרות והסככות.

3. הוצאת דו"ח מפורט על הממצאים, הליקויים והמלצות לשיפור.

 

כאשר כל הנתונים הנ"ל נאספו מומלץ רק אז להזמין את הרופא המטפל לצורך התייעצות ניתוח והעקר הוצאת מסקנות ותכנית עבודה לעתיד. במידה ורוצים להגדיל את פורום המשתתפים בדיון מומלץ להזמין את מדריך ממש"ח ורופא המעבדה.

הצלחת המהלך כולו תלויה כאמור – ביצירת בסיס נתונים הרחב יכולת ניתוח התוצאות, הוצאת המלצות והעקר ישומם על ידי הרפתן עצמו. לסגירת המעגל יש צורך בקביעת היעדים, לוח הזמנים לביצוע ותאריך למעקב אחר התוצאות.

זכרו "גל" דלקות עטין מלמד על "סערה" המתקימת מתחת לפני השטח. מעבר "הגל" (שברוב המקרים עובר לבדו עקב החלמה עצמית של הפרות) ללא טיפול יסודי מניעתי וללא כניסה לנוהלי עבודה קבועים מזמינה "גלים" נוספים ואף גבוהים יותר.

 

בהצלחה לכולנו.

ד"ר שמוליק פרידמן