up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מה משפיע על ה"החלבות" טובה של העטין?

מה משפיע על ה"החלבות" טובה של העטין?

תפקידה של מכונת החליבה היא להוציא בצורה מושלמת את החלב מהעטין, בעדינות ובמהירת המרבית. עקרון זה של חליבה טובה, מאפיין את התכונות ההכרחיות של "החלבות" טובה.

אנו משיגים "החלבות" טובה כאשר יש זרימת חלב מיד אחרי הרכבת הגביע האחרון של אשכול החליבה. החולב צריך לשמוע את האוויר הזורם דרך החריר בקומץ מיד אחרי הרכבת הגביע האחרון (דבר המעיד על זרימת חלב מהיר). במצב זה הפרה נחלבת בצורה מהירה ובשלמות, קצב זרימת החלב הוא אחיד במשך כל זמן החליבה. לקראת סוף החליבה תהיה ירידה פתאומית בקצב זרימת החלב, וכעבור זמן לא רב הסרת אשכול החליבה תתבצע, ללא כל צורך להרכבה מחדש וללא כל צורך בעזרה אחרת.

יחידת חליבה טובה (אשכול, מסיר גביעים, ואפשרות לכוון את סף ההסרה) המותאם לכל מערכת חליבה הוא המפתח ל"החלבות" טובה. הגורם העיקרי השני הוא רמת הזהירות ומיומנות של מרכיב אשכול החליבה (החולב).

גורמים המשפיעים על ה"החלבות":

קשורים לחולב:

גורמים עיקריים המשפיעים על זמן החליבה והתנובה:

§ הכנת הפרה ותזמון הפעולות בסדר החליבה

גורמים עיקריים המשפיעים על חליבה אחידה ומושלמת או השמטת גביעים:

§ אופן הרכבת אשכול החליבה

§ איזון אשכול החליבה

קשור לציוד החליבה:

גורמים עיקריים המשפיעים על מהירות זרימת החלב:

§ רמת הוואקום במערכת החליבה

§ תכונות המפעמים

§ קוטר ואורך של צינור החליבה

§ הצרויות בנתיב זרימת החלב בין אשכול החליבה לקו החלב

גורמים עיקריים המשפיעים על חליבה אחידה ומושלמת:

§ איזון ותמיכת אשכול החליבה

§ סוג ומצב בטנות החליבה

§ משקל הקומץ

§ כיוון מסיר הגביעים

§ מהירות תגובת הווסת

גורמים עיקריים המשפיעים על צפצופים והשמטת גביעים:

§ איזון ותמיכת אשכול החליבה

§ סוג ומצב בטנות החליבה

§ משקל ו"פיזור המשקל" של אשכול החליבה.

§ רמת הוואקום בגביע (הצרויות בנתיב הזרימה)

§ גודל ומצב חרירי האוויר באשכול החליבה.

תרגם ועיבד רלף גינזבורג

NMC 1996