up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מהם תפקידיו של הרופא בנושא טיפול בדלקות עטין קליניות?

מהם תפקידיו של הרופא בנושא טיפול בדלקות עטין קליניות?

התפקיד העיקרי של הרופא המטפל בנושא זה הוא ליצור את פרוטוקול עבודה לטיפול בדלקות עטין ברפת הנמצאת באחריותו. מטרת הפרוטוקול להתוות דרכי פעולה כדי לעזור לפרה להתאושש במהירות מדלקת העטין, לעזור למגדל להפחית את הנזקים הכלכליים ולהגן על הצרכן מקבלת חלב לא איכותי ("חומרים מעכבים").

רב דלקות העטין אם לא כולם מאובחנים ומטופלים על ידי המגדל ולכן יצירת פרוטוקול טיפולי ובעקר מעקב אחר ביצועו במהלך השנה הינם באחריות הבלעדית של הרופא המטפל עצמו.

מהם ההנחיות העיקריות החייבות להכלל בפרוטוקול עבודה זה?

א. השימוש הוא רק בחומרים המאושרים לשימוש לדלקות עטין במינון ובתדירות הטיפול המומלצת על ידי היצרן.

ב. הרופא מחוייב להנחות לגבי המינון, אופן הנתינה וזמני ההמתנה.

ג. אין לערב תרופות באותו מזרק.

ד. חייב להיות רישום מדויק של הפרות המטופלות, החומרים שהשתמשו בהם, אופן השימוש ועל ידי מי בוצע הטיפול.

ה. יצירת פרוטוקול הטיפול מבוססת על בסיס המידע הקיים (תוצאות קודמות של דלקות עטין קליניות בעדר) והינו הסתברותי בלבד! הפרוטוקול יכלול הנחיות והסברים מהי דלקת עטין קלינית, איך מאבחנים אותה ומהם השלבים אותם חייב המגדל לבצע מרגע האבחון ועד לסיום הדלקת והחלמת הפרה. יש להכניס לפרוטוקול זה הנחיות ברורות ופשוטות לגבי הגדרת חומרת הדלקת (קלה, בינונית, חמורה) והמלצות לטיפול בכל מצב שהוגדר קודם לכן. יש להדגיש את חובת הדיגום המקדים על ידי המגדל לפני כניסה לפרוטוקול טיפול כל שהוא. יש לכלול המלצות לשינוי בטיפול הנוכחי, באילו מצבים, על סמך אילו תוצאות וכן מתי ובאילו מצבים חובה לערב את הרופא המטפל. קבלת החלטות חדשות יתבססו על תוצאות רישום, ניתוח ומעקב אחר הגורמים הפתוגנים בעדר, כמות התרופות הנצרכות, אופן השימוש וכן יעילות הטיפול (החלמה). על סמך ניתוח כלל התוצאות יקבע הרופא אם יש צורך בשינוי או תוספות לפרוטוקול הטיפול הקיים. פעולה זו חייבת להתבצע לפחות פעמיים בשנה.

ד"ר שמוליק פרידמן