up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,

הנדון: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008

(החלטת מועצת המנהלים מה-3 לספטמבר 2007)

1. ההתפלגות החודשית של המכסה מפורטת בנספח.
2. הגדרת עונות:
2.1. חורף: ינואר – מאי, נובמבר ודצמבר 2008 – 7 חודשים.
2.2. קיץ: יוני – אוקטובר 2008 – 5 חודשים.
3. המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשי החורף (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה.
4. המקדמה לחלב עודף שייוצר בחודשי הקיץ (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה .
5. חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת המכסות.
6. בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי- כלל מחלבתי של החלב העודף.
6.1. במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף יקבלו תוספת תשלום בהתאם.
6.2. במידה והפדיון הממוצע פועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי שהחוסר בקופת חחלב עודף ימומן מועצת החלב
7. המלאים של אבקת החלב והחמאה בסוף השנה יחשבו כמלאים אופרטיבים שעוברים לשנה שלאחריה.
8. ביצוע החלטות: מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף החלב כולו. האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות והיצרנים ע”פ ההסכמים שביניהם.

בברכת שנה טובה
שייקה דרורי
מנכ”ל

העתק:
מחלבות קולטות
משרד החקלאות
התאחדות מגדלי בקר לחלב בישראל

שווה לקרוא

מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

כ"א אלול, תשס"ז  -  4…
קרא עוד
תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008…
קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב בקר עפ”י רכיבים לשנת 2008

מדיניות התשלום לחלב בקר עפ”י רכיבים לשנת 2008

י' אב, תשס"ז 25 יולי,…
קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

י' אב, תשס"ז 25 יולי,…
קרא עוד
גודל פונט